Политика компаније

ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Примарни циљ пословања „Нишке пиваре доо“ је производња и продаја пива и безалкохолних напитака, уз примену мера заштите здравља и безбедности на раду, очување и заштиту животне средине и поштовање усвојених стандарда квалитета,на начин да производи испуњавају захтеве и очекивања купаца и потрошача, уз остваривање повољних комерцијалних резултата.
Примарни циљ се остварује рационалном организацијом, ефикасним процедурама, енергетском ефикасношћу, високим квалитетом и безбедношћу производа, изградњом и неговањем добрих пословних односа са добављачима, купцима, локалном самоуправом и медијима.
Социјални циљ се остварује одржавањем нивоа запослености, рационалним ангажовањем запослених у складу са обимом производње, гаранцијом радних места запосленима који дисциплиновано и пожртвовано раде, условима за рад, безбедност и заштиту на раду и подршком решавања проблема запослених.

 • Пословни циљеви у реализацији и унапређењу производног процеса и продаје реализоваће се кроз:
 • инвестиције за потпуну аутоматизацију производних линија,
 • проширење асортимана производа,
 • нова технолошка решења у циљу повећања квантитета и квалитета производа, смањења трошкова, повећања продуктивности, повећања поузданости и енергетске ефикасности,
 • улагање у обуку и развој запослених,
 • осавремењивање логистичке опреме,
 • унапређење услова рада запослених,
 • редизајнирање канала продаје,
 • модернизацију и оптимизацију постојеће опреме,
 • увођење нових информационих технологија,
 • испуњавање захтева и очекивања купаца,
 • активности које су усмерене ка побољшању квалитета производа и здравствене безбедности производа,
 • испуњавањем прописаних захтева HACCP стандарда,
 • анализу, процену и контролу ризика на радним местима и обезбеђење од повреда
  на радним местима кроз подизање свести запослених у погледу заштите здравља и безбедности на раду и доследну реализацију прописа везаних за заштиту здравља и безбедност на раду,
 • повећање учинака заштите радне и животне средине кроз праћење и смањење утицаја значајних аспеката животне средине, рационализацију коришћења енергије, сировина и воде, превенцију загађења, смањење и рециклажу штетног отпада, организовано прикупљање, разврставање, одлагање, чување и усмеравање секундарних сировина.

Пословање ће се одвијати и уз доследно испуњавање свих нивоа друштвене одговорности, потпуну примену закона и прописа Републике Србије, по начелима друштвеног морала и етичких норми и помоћ и подршку (у складу са својим могућностима) програмима и пројектима који побољшавају квалитет живота друштвене заједнице.
Пословна политика привредног друштва је исходиште за све активности Нишке пиваре и свих запослених.